โรงเรียนวัดกงตาก

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-400267

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกงตาก

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
20
13
33
2
อนุบาล 3
21
20
41
2
รวม อนุบาล
41
33
74
4
ประถมศึกษาปีที่ 1
26
21
47
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
26
27
53
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
34
21
55
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
26
27
53
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
31
27
58
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
31
24
55
2
รวมประถม
174
147
321
12
มัธยมศึกษาปีที่ 1
19
14
33
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
14
11
25
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
16
16
32
1
รวมมัธยมต้น
49
41
90
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
264
221
485
19