โรงเรียนวัดกงตาก

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-400267

บุคคลากร

 

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1

นายสุขสวัสดิ์ จิตติอาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2

นางสาวแพรไพลิน ภูมิประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระ ฯ : –

t3

นางสุพรทิพย์ สุวรรณพัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t4

นางกานต์ชนก นวลขาว
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

t5

นางนิตยา ตรีรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t6

นางกฤษณา สาและ
ครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t7

นางสาวน้ำฝน ทองเกตุ
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t8

นางสาวสุพรรษา ทองพัฒน์
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t9

นางสาวนวรัตน์ รัตตะนอง
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t10

นายวิระวงค์ จันนาคิน
ครู ชำนาญการ

กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

t11

นางสาวพิชชานันท์ ใจแจ้ง
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t11

นางสาวสุภรลักษณ์ วงศ์อารยพาณิช
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t13

นางสาวกนกวรรณ เพชรรัตน์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t11

นางสาววิมลรัตน์ อัยยะศิริ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

t11

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีไหม่
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t11

นางสาวศศิธร ไชยโยธา
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

t17

นางสาวทิพวรรณ ขาวกริบ
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t18

นายวิชวุฒิ เพ็ชรรัตน์
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t19

นางมลฤดี ศรพิชัย
ครู

กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

t11

นางสาวอาฟูรา ยาลา
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

t11

นางสาวหนึ่งฤดี เพชรเรือนทอง
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

t11

นายชนสิษฎ์ แย้มประเสริฐ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

t11

นางสาววรรณวิศา สุวรรณชาตรี
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

t24

นายกิตติศักดิ์ แข่งขัน
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

t25

นางสาวจรียา เกลี้ยงมุณี
ครู (พนักงานงานราชการ)

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t26

นางสาวพัชราวดี ปรีชา
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t27

นายไพทูรย์ จินดาโรจน์
นักการภารโรง

กลุ่มสาระ ฯ : –

t28

นางสาวนริศรา คงมณี
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : –