โรงเรียนวัดกงตาก

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านกงตาก ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-400267

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดกงตาก

b1 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2513
b2 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2518
b3 อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
b4 อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
b5 อาคารเรียน
105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว
ปีที่สร้าง 2561
b6 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2537
b7 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
b8 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
b9 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
b10 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537